Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
1.1. Opdrachtnemer: Hondenuitlaatservice Wolf, KvK nummer 50463640.
1.2. Opdrachtgever: Eigenaar van de hond(en).
1.3. Opdracht: Het uitlaten van de hond(en) van de opdrachtgever door de opdrachtnemer.
1.4. Inschrijfformulier: Overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, waarbij de opdrachtnemer de hond van de opdrachtgever op de afgesproken dag(en) uitlaat tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs.
1.5. Hond: Hond(en) van de opdrachtgever welke door de opdrachtnemer uitgelaten worden.

Artikel 2 Algemeen
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, tenzij daarvan nadrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer.
2.2. Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. Opdrachtnemer stelt de opdrachtgever hier ten minste een maand voor de ingangsdatum van op de hoogte. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.
2.3. De hond dient de basis van de gehoorzaamheidscommando's te kennen en deze ook te gehoorzamen. De hond dient tevens sociaal te zijn in de omgang met soortgenoten en mensen.

Artikel 3 Rechten en plichten opdrachtgever
3.1. Opdrachtgever is WA verzekerd, de hond(en) dient opgenomen te zijn in de polis.
3.2. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) de jaarlijkse cocktailenting evenals inenting tegen kennelhoest krijgen. Een geldige titerbepaling voldoet ook, hiervan dient opdrachtgever een bewijs te kunnen overleggen. De hond dient preventief te zijn behandeld tegen vlooien, wormen en teken. Bij ziekte, beperkingen of loopsheid van de hond stelt de opdrachtgever de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte.
3.3. Kenmerkend gedrag van de hond of afwijkend gedrag dient door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer mede gedeeld te worden. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om in te schatten of de hond los kan lopen en dit kenbaar te maken aan de opdrachtnemer.
3.4. Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat de opdrachtnemer toegang heeft tot de plaats waar de hond zich bevindt, waarvoor de overeenkomst is afgesloten. De hond dient aanwezig te zijn op de afgesproken dag(en) en tijd(en). Indien de hond niet aanwezig is bij het ophalen worden de kosten van de geplande wandeling(en) onverminderd in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
3.5. Bij verhindering dient de opdrachtgever dit uiterlijk 24 uur van tevoren af te melden bij opdrachtnemer. Afmeldingen na deze tijd en op de wandeldag zelf, worden volgens normaal tarief in rekening gebracht.
3.6. De opdrachtgever (wanneer niet direct bereikbaar) machtigt de opdrachtnemer om, in geval van ongeval, ernstig letsel of ziekte van de hond, op kosten van de opdrachtgever een dierenarts te consulteren. De kosten zijn geheel voor rekening van opdrachtgever. Uiteraard wordt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk ingelicht.

Artikel 4 Rechten en plichten opdrachtnemer
4.1. Opdrachtnemer gaat op verantwoorde wijze met de hond(en) om en zal de hond altijd met de grootst mogelijke zorg en liefde behandelen.
4.2. Opdrachtnemer is door ondertekening van de algemene voorwaarden gemachtigd om de hond(en) uit te laten. De hond wordt bij een groepswandeling een uur uit gelaten en bij een individuele wandeling een half uur. De hond mag los lopen, mits anders afgesproken.
4.3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor indien er geconstateerd wordt dat de hond een besmettelijke ziekte heeft, de hond gedurende deze periode niet met de groep mee te nemen.
4.4. Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bijv. calamiteiten, ziekte, autopech of hevige weersomstandigheden) de opdrachtnemer niet bij machte is om uitlaatdiensten te verlenen, wordt opdrachtgever hiervan zo spoedig als mogelijk is in kennis gesteld. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op opdrachtnemer. De wandeling wordt niet in rekening gebracht en schuift door naar een volgende keer.
4.5. Opdrachtnemer kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen. Opdrachtnemer is in dit geval van opzegging zijnerzijds geen schadevergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd.
4.6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten in verband met vakantie. De opdrachtnemer dient vakanties minimaal een maand vooraf mee te delen aan opdrachtgever.
4.7. Opdrachtnemer is gerechtigd ter uitvoering van de opdracht voor eigen rekening en risico hulppersonen waaronder ondergeschikten, in te schakelen.
4.8. Opdrachtnemer dient haar vervoermiddel regelmatig te inspecteren, te reinigen en te desinfecteren.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
5.1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade in, aan of rond de woning, schuur en dergelijke, van waaruit de opdracht door de opdrachtnemer moet worden uitgevoerd, dan wel voor schade aan zaken of goederen welke zich hier bevinden.
5.2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor diefstal, verduistering dan wel vermissing van zaken of goederen uit de woning, schuur en dergelijke, van waaruit de opdracht door de opdrachtnemer moet worden uitgevoerd.
5.3. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade geleden door opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door de hond(en). Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de betreffende betrokken honden gedeeld.
5.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor dood, ziekte, letsel of verwonding van de hond van de opdrachtgever of voor diefstal, verduistering dan wel vermissing van de hond van de opdrachtgever.
5.5. De opdrachtgever is gehouden de onkosten, die de opdrachtnemer ter uitvoering van de opdracht moet maken, te vergoeden. Voor zover mogelijk zal de opdrachtnemer over deze onkosten contact opnemen met de opdrachtgever voordat opdrachtnemer onkosten maakt.

Artikel 6 Betalingen
6.1. Alle prijzen weergegeven, zijn inclusief 21% BTW
6.2. Opdrachtgever is aan de opdrachtnemer een loon verschuldigd zoals partijen bij overeenkomst hebben afgesproken.
6.3. Betalingen dienen vooraf contant of per bank te geschieden. Mocht de betaling voor het ingaan van de wandeling niet voldaan zijn, heeft de opdrachtnemer het recht de dienst niet uit te voeren.
6.4. Bij een eventueel vervroegde beƫindiging van de overeenkomst van de zijde van opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd om het totale bedrag in rekening te brengen, zonder dat restitutie plaatsvindt.
6.5 Wandelingenkaarten hebben een maximale geldigheidsduur van 4 maanden vanaf de op de kaart vermelde datum. Tegoeden van wandelingenkaarten worden op geen enkele wijze gerestitueerd. De kaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Bij verlies, beschadiging of diefstal wordt geen restwaarde gecompenseerd.

Artikel 7 Nederlands recht
7.1. Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is het Nederlands recht van toepassing